Bank hoeft verpande verzekering niet mee te wegen

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die er geen begrip voor heeft, dat een bank geen rekening houdt met het kapitaal dat is opgebouwd in een aan die bank verpande levensverzekering. Veel consumenten menen dat zij hierdoor juist in aanmerking komen voor een korting op de risico-opslag.

Hoewel het erop lijkt dat de commissie begrip heeft voor de irritatie bij de consument, wordt de klacht toch afgewezen. De commissie stelt vast, dat de bank zich niet verplicht heeft in de voorwaarden, om het kapitaal in deze verpande verzekeringen mee te wegen bij het vaststellen van de risicoklasse. De commissie stelt vast dat er ook geen rechtsregel is die de bank daartoe verplicht. Vervolgens komt de bank tot de volgende toelichting.

Op het beleid van de bank ten aanzien van tariefklassen zou een uitzondering moeten worden gemaakt als dit beleid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). Aan de consument kan worden toegegeven, dat de bank beter inzichtelijk had kunnen maken waarom zij onderscheid maakt tussen de waarde van bij de bank zelf aangehouden (spaar-)producten en die van een elders aangehouden spaarverzekering.

Voor het onaanvaardbaarheidsoordeel is echter onvoldoende aangetoond dat een ander beleid van de bank beter verdedigbaar zou zijn. Daar komt bij dat de commissie in eerdere uitspraken heeft geoordeeld, dat een bank bij het bepalen van tariefklassen het tegoed van een elders aangehouden verzekering buiten beschouwing mocht laten.

In die uitspraken achtte de commissie van belang dat het tegoed van die verzekering -in elk geval tijdens de looptijd van de hypothecaire lening-niet kon worden verrekend met het uitstaande bedrag van de lening (vgl. GC 9 februari 2017, nr. 2017-107 en GC 13 februari 2017, 2017-110). In de omstandigheden van de voorliggende zaak ziet de commissie geen aanleiding om af te wijken van haar eerdere uitspraken over deze problematiek.

- Uitspraak 2017-614

Lees meer over
Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

De nieuwe werkwijze van Kifid, waarbij klachten waarvan snel duidelijk was dat zij ongegrond waren vaker vereenvoudigd zouden worden afgedaan, heeft niet altijd...

Klunzige struikelpartij toch vergoed

Klunzige struikelpartij toch vergoed

SCHADE - Een consument is op visite. Bij het opstaan van de zitbank en het weglopen, struikelt de consument over zijn eigen benen, waardoor een salontafel van de...

Adviseur moet klant alternatieven bieden

Adviseur moet klant alternatieven bieden

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak staat de vraag centraal of de adviseur de consument had moeten informeren over eventuele financieringsmogelijkheden buiten het reguliere...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

LEVEN - In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument vindt dat, door de hoge kosten...

Inzicht kostenopbouw geen verplichting

Inzicht kostenopbouw geen verplichting

LEVEN - Wanneer bij het afsluiten van een verzekering duidelijkheid bestaat over de verschuldigde premie én over hoogte van de uitkering, heeft de klant...

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

SCHADE - In deze klacht gaat het om de vraag of de consument bij het in 2004 afsluiten van een rechtsbijstandverzekering, wel of niet heeft aangegeven de verzekering...