Beperking aan verbod om te verhuren

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - Hypotheekverstrekkers nemen in de hypotheekvoorwaarden veelal op dat de consument het pand niet mag verhuren. Achtergrond van deze bepaling is, dat huurders in Nederland een sterke rechtsbescherming hebben. Indien de consument zijn verplichtingen jegens de geldverstrekker niet nakomt, zal de geldverstrekker indien het pand inmiddels blijkt te zijn verhuurd het pand niet zonder meer leeg kunnen verkopen. Daarmee biedt het onderpand minder zekerheid dan de geldverstrekker voor ogen stond.

Om betalingsproblemen te voorkomen wenst de consument de woning tijdelijk te verhuren. De geldverstrekker weigert toestemming te geven. De geschillencommissie meent dat in deze casus de geldverstrekker deze toestemming wel moet geven.

De commissie oordeelt dat in het onderhavige geval het handelen van de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij verhuur op basis van de Leegstandswet wordt die huurdersbescherming op vergaande wijze uitgehold. Het vergunningenstelsel dat door de Leegstandswet in het leven wordt geroepen, biedt de waarborg dat de woning te zijner tijd in onverhuurde staat kan worden verkocht. Naar het oordeel van de commissie ontvalt daarmee ten dele het belang dat de bank heeft bij haar bevoegdheid verhuur in dit geval te weigeren. Daartegenover staat het belang van consument om de verhuur van de woning toe te staan. Dit is gelegen onder meer in het zwaarwegende belang voor consument de restschuld en dubbele lasten zoveel mogelijk te voorkomen.

De commissie concludeert dat de bank de verhuur op basis van de Leegstandswet dient toe te staan voor tenminste de periode waarvoor consument de vergunning verkregen heeft, namelijk tot 1 augustus 2021. -Uitspraak 2017-508

Lees meer over
Verzekeraar bepaalt inhoud contract, niet de adviseur

Verzekeraar bepaalt inhoud contract, niet de adviseur

Niet de adviseur, maar de verzekeraar is verantwoordelijk voor de inhoud van de verzekeringsovereenkomst die hij sluit met de consument. Zelfs al voldoet het advies...

Van de regen in de drup

Van de regen in de drup

Omdat hij niet kan hardmaken dat de schade is veroorzaakt door regenwater, vangt een consument bot bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)....

Kifid kan geen maatregel opleggen wegens onbehoorlijk gedrag adviseur

Kifid kan geen maatregel opleggen wegens onbehoorlijk gedrag adviseur

Kifid kan geen maatregel opleggen wegens onbehoorlijk of onprofessioneel gedrag. Onheuse bejegening door de adviseur was een van de onderdelen van de klacht behandeld...

Verzekeraar hoeft consument niet actief te informeren over nieuw product

Verzekeraar hoeft consument niet actief te informeren over nieuw product

"Verzekeraar heeft geen op hem rustende zorgplicht geschonden door Consument niet actief te informeren op het moment dat het nieuwe product op de markt kwam." Aldus...

Specificatie vergoeding bij vervroegde aflossing niet verplicht

Specificatie vergoeding bij vervroegde aflossing niet verplicht

Een bank hoeft geen specificatie van de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing te verstrekken, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Verzekeraar hoeft 'brandend huis' niet te verzekeren

Verzekeraar hoeft 'brandend huis' niet te verzekeren

Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov....