Betrokkene inlichten over dataverwerking

Adfiz

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG moet klanten en medewerkers bij de verwerking van hun persoonsgegevens beter beschermen. De verantwoordelijkheid ligt bij de partij die de gegevens verwerkt.

De personen van wie gegevens worden verwerkt, worden ‘betrokkenen’ genoemd. Dit zijn altijd natuurlijke personen, zoals particuliere klanten van verzekeringsadviseurs, maar ook medewerkers van een onderneming. Dus ook van uw eigen onderneming. Gegevens van bedrijven vallen niet onder de nieuwe regels, tenzij het een eenmanszaak betreft en de gegevens ook betrekking hebben op de ondernemer. Zorg ervoor dat u op tijd nagaat van welke groepen betrokkenen u allemaal persoonsgegevens verwerkt. Deze personen moet u informeren en zij hebben bepaalde rechten waarop zij een beroep kunnen doen.

U moet betrokkenen transparant informeren bij het verwerken van persoonsgegevens.. Als u persoonsgegevens direct van de betrokkenen krijgt, dan informeert u hen van te voren. Wanneer u gegevens via een andere organisatie ontvangt, dan informeert u hen binnen een redelijke termijn, maar in elk geval voor het eerste contact met de betrokkene. Of bij het doorgeven van informatie aan een andere organisatie. U informeert de betrokkene onder andere over contactgegevens, de gegevens die u verwerkt, de doelen waarvoor deze worden verwerkt, de bewaartermijn en de rechten die betrokkenen hebben. Doe dit op tijd en duidelijk, zodat de betrokkenen op de hoogte zijn.

Meerdere rechten

Betrokkenen hebben op grond van de AVG meerdere rechten. Zoals het recht inzage te krijgen in de gegevens die worden verwerkt, deze aan te laten passen als ze onjuist zijn en het recht op beperking van de verwerking. Nieuw is het recht om persoonsgegevens volledig te laten wissen en het recht om de verwerkte informatie aan de betrokkene zelf of een derde door te laten sturen: het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Aan een verzoek van een betrokkene moet binnen een maand gehoor worden gegeven, tenzij dat echt niet mogelijk is. In dat geval moet binnen drie maanden worden voldaan aan het verzoek. Alleen in uitzonderingsgevallen hoeft niet te

‘Nieuw is het recht gegevens volledig te laten wissen’

worden meegewerkt, bijvoorbeeld wanneer de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. De kosten van de uitvoering van het verzoek mogen niet worden doorbelast, tenzij een verzoek onredelijk is. Dat is alleen in uitzonderingsituaties het geval, bijvoorbeeld wanneer een betrokkene meerdere keren een vergelijkbaar verzoek indient.

Privacy portaal

Zoals boven beschreven, is het belangrijk dat de betrokkenen van wie u persoonsgegevens verwerkt daarvan op de hoogte zijn en dat zij weten welke rechten zij hebben. Aan het informeren en tegemoetkomen aan verzoeken zijn nadere regels verbonden. Adfiz geeft haar leden hierover duidelijke uitleg op haar Privacy Portaal. Waar nodig ondersteunt zij met praktische tips en tools.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Lees meer over
Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG gepubliceerd

Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG gepubliceerd

Het kabinet heeft het wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd. Het voorstel wijkt op de belangrijke punten niet af...

Anticiperen op de AVG

Anticiperen op de AVG

Op 25 mei 2018 wordt de algemene verordening gegevensbescherming (avg) ingevoerd. De burger krijgt daarmee zijn persoonlijke gegevens stevig in handen. Een noodzaak...

Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leeft nog niet zo onder adviseurs, stelt Silvia Janssen (Oostdam & Partners) in VVP 9. "Misschien omdat...

AVG zet rem op datagebruik

AVG zet rem op datagebruik

Big Data staat garant voor maximale commerciële waarde, zo leerden we tijdens allerlei congressen binnen onze bedrijfstak. De Algemene Verordening Gegevensbescherming...

Adviseur krijgt steun bij privacykwesties

Adviseur krijgt steun bij privacykwesties

Adfiz rolt een privacyprogramma voor leden uit. Dataverwerking moet vanaf medio volgend jaar aan strengere regels voldoen. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening...

Sivi ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

Sivi ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

Kenniscentrum Sivi gaat in oktober van start met de werkgroep Privacy by Design. Doel is een standaard te ontwikkelen waarmee gegevens in de sector kunnen worden...