Akte van taxatie alleen vernietigbaar in bijzondere omstandigheden

Kifid 2017 (deel logo)

De consument is aan de inhoud van een akte van taxatie en de daarin verleende finale kwijting gebonden, tenzij deze voor vernietiging in aanmerking komt. Vernietiging is slechts onder bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-845.

De consument beweerde dat voor 30.000 euro aan gereedschappen was gestolen uit de garage bij zijn woning. Hij kon dit echter niet aantonen aan de hand van bonnen en andere bewijzen. Univé Schade vergoedde alleen het met aankoopnota’s aangetoonde deel van de claim, een bedrag van 1.351 euro.

De consument schakelde een contra-expert in. Vervolgens is een akte van benoeming experts opgesteld. Hierin werd bepaald: “Als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade overeenkomstig de in de polis vermelde waardegrondslagen zal gelden een taxatie gemaakt door twee experts, waarvan verzekerde en verzekeraar(s) er ieder één benoemen en die als blijk van aanvaarding van hun benoeming deze akte mede ondertekenen.” De ‘akte van benoeming experts’ is ondertekend door de expert van de verzekeraar, de contra-expert en door de onsument.

Op 24 november 2015 is de akte van taxatie getekend. De experts hebben verklaard de aanvullende schade tegen finale kwijting te hebben begroot op een bedrag van 3.500 euro. Univé Schade heeft aanvullend en ter finale kwijting 3.500 euro uitgekeerd.

De consument vorderde aanvullende uitkering onder de verzekering voor de schade door diefstal van de gereedschappen, doorhaling van de registratie van zijn persoonsgegevens en een schadevergoeding voor zijn gezin voor de geleden psychische schade en de ervaren stress. De Geschillencommissie gaat op geen van deze punten met de consument mee.

De commissie: "De akte van taxatie is aan te merken als een beslissing van derden in de zin van artikel 7:904 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Partijen hebben elkaar, door de akte van taxatie die de experts hebben gemaakt, finale kwijting verleend. Dat Consument het daarmee achteraf oneens was, maakt niet meer uit. Zijn instemming of het gebrek daaraan, is vervangen door de instemming van de experts. Verzekeraar heeft de akte van taxatie nageleefd. Dit betekent dat Consument geen vordering meer jegens Verzekeraar geldend kan maken ten aanzien van de diefstal van de gereedschappen.

"De vordering van Consument komt hierop neer dat deze akte van taxatie dient te worden aangepast dan wel vernietigd. De akte is, als een beslissing van derden in de zin van artikel 7:904 BW, op grond van artikel 7:904 BW vernietigbaar indien gebondenheid daaraan van een partij daarbij (in dit geval Consument) in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De Commissie is van oordeel dat de akte van taxatie niet voor aanpassing of vernietiging in aanmerking komt."

 

 

 

Lees meer over
Adviseur mag 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen

Adviseur mag 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen

Een verzekeringsadviseur mag vijf jaar zijn werk niet uitoefenen. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) vindt dat BNP Paribas Cardif de...

Bijzondere omstandigheid duidelijk bij adviseur aangeven

Bijzondere omstandigheid duidelijk bij adviseur aangeven

Een consument moet een bijzondere omstandigheid duidelijk bij de adviseur aangeven. Anders kan hij de adviseur later niet verwijten geen goed advies te hebben gegeven....

Dure klokjes...

Dure klokjes...

Een consument die valselijk twee zoekgeraakte horloges claimde bij Aegon, beging een cruciale fout: hij stuurde foto's die hij had gemaakt van de klokjes nadat zij...

Brieven waarin klant wordt aangemaand zeven jaar bewaren

Brieven waarin klant wordt aangemaand zeven jaar bewaren

Fbto kon niet aantonen dat zij de consument had aangemaand inzake premiebetalingen, voor de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) reden de...

Adviseur had beter moeten kijken of dekking passend was

Adviseur had beter moeten kijken of dekking passend was

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) concludeert dat een adviseur jegens consument is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn verplichtingen,...

Verzekeraar hoeft reisverlenging niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft reisverlenging niet te vergoeden

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) toont begrip voor het feit dat een consument wegens de crematie van zijn schoonvader zijn terugkeer...