Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Euro's TB

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2018-060.

De geldverstrekker heeft aan de consument een voorlopige aflosnota gestuurd op 1 oktober 2016. Op 13 februari 2017 heeft de geldverstrekker hem een definitieve aflosnota gestuurd. De consument vorderde 14.377 euro aan schadevergoeding omdat de definitieve boete veel hoger lag dan de eerste. Hij acht het onaanvaardbaar dat de vergelijkingsrente verlaagd is tussen de twee momenten waarop de vergoedingsrente berekend is. De vordering wordt door de commissie afgewezen. 

De commissie: "Naar vast oordeel van de Commissie mogen Consumenten erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte vergoeding afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente (zie daarvoor GC Kifid, nrs. 2016-258, 2017-101, 2017-583 en 2017-648). Tussen partijen is niet in geschil dat de oorzaak voor de hoger berekende boeterente in februari 2017 gelegen is in de verlaging van de gehanteerde vergelijkingsrente ten opzichte van de berekening in oktober 2016. Concreet betekent dit dat Consument bij het intern oversluiten van de geldlening en betaling van de boete een lagere rente zou hebben verkregen in februari 2017. De betaling van de hogere boete zou op die manier gedurende de resterende looptijd van de geldlening door Consument worden terugverdiend. Nu Consument heeft besloten de lening bij een andere partij onder te brengen, wordt hij nadelig geraakt door de renteverlaging bij Geldverstrekker. Dat maakt echter niet dat de door Geldverstrekker doorgevoerde renteverlaging daarmee naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is."

Lees meer over
Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

De prijs van execution only

De prijs van execution only

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...

Adviseur ging over de grens...

Adviseur ging over de grens...

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële...

Bank moet advieskosten terugbetalen

Bank moet advieskosten terugbetalen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat Rabobank 1.263 euro advieskosten terugbetalen. Volgens de commissie had de bank in een eerder...