Brieven waarin klant wordt aangemaand zeven jaar bewaren

Kifid 2017 (deel logo)

Fbto kon niet aantonen dat zij de consument had aangemaand inzake premiebetalingen, voor de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) reden de klant in het gelijk te stellen.

De commissie in Uitspraak 2017-859: "Artikel 2:10 BW bepaalt dat het bestuur van een rechtspersoon – Verzekeraar is een rechtspersoon - verplicht is de in dat artikel genoemde bescheiden, waaronder ook dient te worden begrepen bescheiden betreffende aanmaningen tot betaling van premie, gedurende zeven jaren te bewaren. Verzekeraar heeft aan deze verplichting niet voldaan zodat de omstandigheid dat de stukken niet meer beschikbaar zijn voor zijn rekening komt."

De commissie merkt verder op dat de inhoud van een bepaalde mail van Fbto niet conform de eisen was van art. 7:934 BW. In genoemde bepaling is onder andere bepaald dat een verzekeringnemer een respijttermijn krijgt van 14 dagen, aanvangende de dag na aanmaning. De commissie: "In het onderhavige geval betekent dit dat Consument van 29 april tot en met 12 mei 2016 alsnog kon betalen om schorsing van de dekking te voorkomen. In het e-mail bericht van 28 april 2016 staat evenwel dat voor 11 mei 2016 betaald zou moeten worden."

De commissie: "Verzekeraar is, gelet op het voorgaande, gehouden de door Consument geleden schade als gevolg van de onterechte schorsing te vergoeden. Dit kan hij doen door de aan Consument opgelegde boete van 409 euro voor zijn rekening te nemen of een artikel 34 WAM-verklaring voor de peildatum 15 juni 2016 af te geven indien dit voor Consument nog een reële mogelijkheid biedt de reeds betaalde boete terug te krijgen."

Lees meer over
Babbeltruc geldt niet als inbraak

Babbeltruc geldt niet als inbraak

Wanneer iemand zich met de babbeltruc toegang verschaft tot de woning is dat geen inbraak en hoeft de inboedelverzekeraar niet uit te keren. Aldus de Geschillencommissie...

Klager rookt zware pijp

Klager rookt zware pijp

Schade als gevolg van rook van de barbecue van de buren is geen verzekeringsschade, vindt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid). De vraag...

Achterblijven winstdeling niet aan verzekeraar te wijten maar aan lage rentestand

Achterblijven winstdeling niet aan verzekeraar te wijten maar aan lage rentestand

De verzekeraar valt het achterblijven de winstdelingsregeling niet te verwijten, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak...

Adviseur moet wijzen op koopstimulerende maatregelen

Adviseur moet wijzen op koopstimulerende maatregelen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening oordeelt dat van een adviseur mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van de verschillende koopstimulerende...

Aegon veegde claim ten onrechte onder tapijt

Aegon veegde claim ten onrechte onder tapijt

Aegon komt er niet mee weg dure Perzische tapijten als kostbaarheden aan te merken waardoor ze niet onder de inboedeldekking zouden vallen. De Geschillencommissie...

Beperking aan verbod  om te verhuren

Beperking aan verbod om te verhuren

HYPOTHEKEN - Hypotheekverstrekkers nemen in de hypotheekvoorwaarden veelal op dat de consument het pand niet mag verhuren. Achtergrond van deze bepaling is, dat...