Geschillencommissie heeft broertje dood aan bewering adviseur

Kifid 2017 (deel logo)

Uitspraak 2018-003 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) toont eens te meer het belang aan om afspraken met de consument goed vast te leggen. Nu loopt de adviseur 2.500 euro mis.

De commissie: "Omdat de Adviseur (Het Hypotheekschap, Ermelo) zich op het standpunt stelt dat hij met Consument heeft afgesproken dat Consument en Broer op een later moment een dienst van hem zouden afnemen, rust de bewijslast van die stelling op hem. Afgezien van de verklaring van de Adviseur zelf is geen ander bewijs voor zijn stelling voorhanden. De Commissie is om die reden van oordeel dat de Adviseur onvoldoende bewijs heeft geleverd. Te meer nu de Adviseur, als professioneel financieel dienstverlener, deze situatie eenvoudig had kunnen voorkomen door aan Consument duidelijke informatie te verstrekken over de consequenties van het vroegtijdig beëindigen van de opdracht en eventueel gemaakte afspraken vast te leggen. Dit betekent dat niet kan worden aangenomen dat partijen een dergelijke afspraak zijn overeengekomen. De Commissie geeft de Adviseur dan ook in overweging om in voorkomende gevallen dergelijke opdrachten en met name de afspraken over honorarium vast te leggen."

De klacht zagop een door de adviseur aan consument verzonden factuur. Consument stelt dat hij gezamenlijk met zijn broer de opdracht aan de adviseur heeft verstrekt en dat broer de factuur namens beiden heeft voldaan. Naar het oordeel van de Commissie moet de factuur met datum 15 juni 2016 zo worden uitgelegd dat de broer hiermee, ook namens consument, aan de verplichtingen zoals opgenomen in de overeenkomst van opdracht heeft voldaan en dat de adviseur niet gerechtigd is om aan consument een aanvullende factuur te versturen. De vordering van Consument wordt toegewezen. De adviseur moet de klant een creditfactuur doen toekomen van 2.500 euro.

Lees meer over
Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

De prijs van execution only

De prijs van execution only

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële...

Adviseur ging over de grens...

Adviseur ging over de grens...

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële...